صدا می کنم تورا…

این جانمی که می گویی  جانم را میگیرد゜*英語*゜ のデコメ絵文字

نزن این حرفهارا

دل  من  جنبه نداردかわいい のデコメ絵文字

وقتي  که  نیستی

دمار از روزگارم  درمی آورد …゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字